Risiko- og soliditetsanalytikere

For å unngå eller dempe virkningene av nye finanskriser må banker og forsikringsselskaper, ha nok kapital og likviditet til å tåle tap som følger av at markedene utvikler seg annerledes enn forventet.

Internasjonale regler som Baselstandardene for kapital- og likviditetsdekning («Basel III») og EUs soliditetsregler for banker og forsikringsselskaper («CRR/CRD IV» og «Solvens II») stiller krav til hvor mye kapital foretakene må ha for å dekke ulike typer risiko. Reglene gir også føringer for bruk av risikomodeller for kapitalkravsberegning, verdsetting av forsikringsforpliktelser, og de stiller krav til bankenes likviditetsreserver. Seksjon for soliditetsregulering følger opp reglene overfor norske finansforetak, i samarbeid med andre seksjoner i Finanstilsynet.

Seksjonen har for tiden 15 ansatte med utdanning på master- eller doktorgradsnivå innen økonomi, matematikk eller statistikk, og ønsker å ansette fire nye kollegaer innenfor skadeforsikring, livsforsikring og bank. De fleste medarbeiderne fordyper seg i enkelte fagområder, men arbeidsoppgavene er varierte og gir gode muligheter for faglig utvikling.

 

Eksempler på arbeidsoppgaver er

 • Vurdere metodene og forutsetningene foretakene bruker til å beregne verdien av sine forsikringsforpliktelser.
 • Vurdere om foretakenes risikomodeller er gode nok til å estimere tap i et «ett av 200 år»-scenario.
 • Analysere utviklingen i foretakenes risiko og kartlegge årsaker til forskjeller.
 • Delta på tilsyn i foretakene for å undersøke om foretakene etterlever soliditets- og likviditetsreglene.
 • Delta i internasjonalt samarbeid og utrede konsekvenser av endringer i regelverk.
 • Foreslå hvilke foretak som skal anses som systemviktige og underlegges særskilte kapitalkrav.
 • Følge opp enkeltforetak som står i fare for å bryte kapital- og likviditetskravene.
 • Behandle søknader om emisjoner, kapitalinnfrielser, særskilte utbyttebetalinger og andre endringer i foretakenes kapital.

Det bør framgå av søknadsteksten hvilke typer foretak eller typer oppgaver du ønsker å arbeide med.

Kvalifikasjoner

 • Mastergrad innen økonomi med meget gode resultater, gjerne med spesialisering innen finans eller samfunnsøkonomi, eller utdanning på tilsvarende nivå innen statistikk eller finans‑ eller forsikringsmatematikk
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Relevant erfaring er ønskelig, men nyutdannede som avslutter vår eller høst 2019, kan også søke
 • Personlig egnethet vektlegges i vurderingen av aktuelle kandidater.

Vi tilbyr

 • Hyggelig arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode velferdsordninger og en generelt fleksibel personalpolitikk, også når det gjelder videreutdanning, kurs og opplæring
 • Pensjonsordning og mulighet for lån i Statens pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og betalt overtid
 • Treningsfasiliteter
 • Tiltreden og lønn etter avtale

Annet

SØK PÅ STILLINGEN HER!